1973 Cale Yarborough #11 KAR-KARE - Chevelle Laguna
Built in 1973 using the MPC KAR_KARE Chevelle Laguna kit #1-1709.